Privacyverklaring

Naam onderneming: Myra Grünning
Adres: Baarsjesweg 255 sous 1058 AB Amsterdam
E-mailadres: info@myragrunning.nl
Telefoonnummer: 06-24922078


1. Introductie

 

1.1 Nodig voor mijn dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamel ik persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat ik niet alle diensten zelf lever, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als ik u bijvoorbeeld doorverwijs, zal ik ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Ik doe dit enkel met uw toestemming en verstrek slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij mij bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaar ik de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan mijn website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Ik (Myra) ben (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.  


2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan


2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij mij, vraag ik u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e
mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In mijn elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

 

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor mij bepaalde diensten uitvoeren. 

2.3 Waarom heb ik toestemming nodig voor de verwerking?
Ik mag niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar heb ik een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij mij in behandeling komt vraag ik uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vraag ik toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.


3. Wat doe ik met uw gegevens?

3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens opgeven ook uzelf legitimeren met een identiteitsbewijs. Ik maak daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

 

3.3 Betaling
Ik gebruik uw gegevens om u een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.


3.4 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of ik vermoed dat dit het geval is - dan zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.5 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ict-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.


4. Plichten zorgaanbieder

 

4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al mijn medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Ik geef geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal ik ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

 

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.5 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Ik streef ernaar om binnen twee weken te reageren op uw verzoek.

 

 

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Myra Grünning via 06-24922078, info@myragrunning.nl of Baarsjesweg 255 sous 1058 AB Amsterdam.