top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname cursus 'Lichtenberger Methode voor logopedisten'

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Myra Grünning en De Cursist. Onder De Cursist wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan de cursus 'Lichtenberger Methode voor logopedisten'.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving en betaling

1. Inschrijving voor de cursus vindt plaats door het opsturen van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier, dat te vinden is op www.myragrunning.nl.

2. Bij de inschrijving geeft De Cursist via aanvinken op het digitale formulier te kennen, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Deelname aan de cursus is op volgorde van inschrijving.

4. Betaling van het door De Cursist verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan uiterlijk op de vervaldatum zoals die op de factuur is vermeld.

5. Uitzondering op de betaaltermijn kan voorkomen indien er sprake is van een betalingsregeling; gespreide betaling is in overleg mogelijk.

6. Binnen 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier heeft De Cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit kan door een mail te sturen naar info@myragrunning.nl.

7. Als Myra Grünning genoodzaakt is incasso in te schakelen om het verschuldigde cursusgeld te innen, zullen de (incasso)kosten aan De Cursist in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Annulering

1. Annulering dient door De Cursist via een mail naar info@myragrunning.nl verzonden te worden.

2. Tot 16 dagen voor aanvang van de cursus is annulering gratis.

3. Bij annulering van minder dan 16 dagen en meer dan 7 dagen voor de bijeenkomst wordt 60% van het totaalbedrag berekend.

4. Bij annulering van 7 dagen of minder voor de bijeenkomst wordt 100% van het totaalbedrag aan de deelnemer berekend.

5. Bij afwezigheid zonder melding wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

6. Indien De Cursist één of meerdere dagen afwezig is, wordt geen restitutie gegeven.

Artikel 4: Vervanging van De Cursist

1. Bij verhindering van De Cursist is, na schriftelijke toestemming van Myra Grünning, kosteloos vervanging door een andere Cursist mogelijk, mits de vervanger minstens 3 werkdagen voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Myra Grünning, en alleen voor de gehele cursus.

Artikel 5: Annulering bij onvoldoende deelnemers of uitval van de docent

1. Myra Grünning houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, overmacht of andere dringende redenen de cursus te annuleren of te verzetten naar een andere datum. De Cursist zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht worden. Myra Grünning zal in dat geval binnen 10 dagen het gehele bedrag restitueren, tenzij De Cursist een inschrijving wenst voor deelname aan een volgende cursus.

2. Myra Grünning aanvaardt geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering.

Artikel 6: Afsluiting van de cursus

1. Deelname aan de cursus wordt afgesloten met een certificaat na volledige deelname.

Artikel 7: Klachten

1. In geval van klachten over de workshop of over Myra Grünning, kan De Cursist dat schriftelijk melden aan Myra Grünning. Myra Grünning zal binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en de klacht binnen 3 weken in behandeling nemen. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Myra Grünning zal er alles aan doen om de klacht naar volle tevredenheid van alle partijen op te lossen. Mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken dan neemt Myra Grünning een derde, onafhankelijke en daartoe aangestelde partij in de arm. De uitspraak van deze partij is voor zowel Myra Grünning als De Cursist bindend. De kosten van deze bemiddeling zijn voor de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Artikel 8: Termijnen van correspondentie

1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus worden binnen 3 werkdagen beantwoord.

Laatste aanpassing: 20 januari 2024

bottom of page