top of page

Privacyverklaring

Naam onderneming: Myra Grünning
Adres: Baarsjesweg 255 sous 1058 AB Amsterdam
E-mailadres: info@myragrunning.nl
Telefoonnummer: 06-24922078

1. Introductie

 

1.1 Nodig voor mijn dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamel ik persoonsgegevens van jou. Deze persoonsgegevens lever jij aan via het aanmeldformulier of verstrek je mij persoonlijk via de telefoon of live. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met je op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat ik niet alle diensten zelf lever, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als ik verslag leg aan jouw verwijzer of  jou bijvoorbeeld doorverwijs, zal ik ook een deel van jouw medisch dossier moeten delen. Ik doe dit enkel met jouw toestemming en verstrek slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en jij niet langer patiënt bij mij bent, worden de gegevens vernietigd. Indien je patiënt blijft, bewaar ik de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan mijn website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor jouw zorgaanbieder waarneem.
 

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Ik (Myra Grünning) ben (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens.  
 


2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer je patiënt wordt bij mij, vraag ik jou om een aantal persoonsgegevens, zoals je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer je behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in jouw medisch dossier. In mijn elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

 

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor mij bepaalde diensten uitvoeren. 

2.3 Waarom heb ik toestemming nodig voor de verwerking?
Ik mag niet zomaar persoonsgegevens van jou verwerken. Daar heb ik een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Voordat je bij mij in behandeling komt vraag ik jouw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vraag ik toestemming van een ouder. Je kunt jouw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien je niet akkoord gaat, of jouw toestemming intrekt, kan ik jou niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.
 


3. Wat doe ik met jouw gegevens?

3.1 Inschrijving
Indien je je inschrijft moet je naast de onder 2.1. genoemde gegevens opgeven ook jezelf legitimeren met een identiteitsbewijs. Ik maak daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zal ik jou vragen naar jouw dossier bij je voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien je een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

 

3.3 Betaling
Ik gebruik jouw gegevens om je een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan jouw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor mijn debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.


3.4 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens - of ik vermoed dat dit het geval is - dan zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op jouw rechten en vrijheden, dan breng ik je zo snel mogelijk op de hoogte.

3.5 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ict-leverancier van mij of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat jouw privacy beschermd is.
 


4. Plichten zorgaanbieder

 

4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al mijn medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit jouw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Ik geef geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal ik ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar heb jij recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
Jij hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in jouw dossier. Jij kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder heb jij recht op een afschrift van jouw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in jouw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
Jij hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kun jij je patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of jouw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat je wijzigingen in je gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld jouw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kun je gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek lees je hierna waar je een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering
Jij hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.5 Recht op klagen
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover met mij contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten
Jij hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van jouw gegevens in elektronische vorm.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen vraag ik je schriftelijk een verzoek te doen. Ik streef ernaar om binnen twee weken te reageren op jouw verzoek.

bottom of page